تاريخ : پنجشنبه نهم تیر ۱۳۹۰ | 11:55 | نویسنده : دبير شيمي ناحيه يك ساري

 

بخش۳
تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

1-آرايش الكترونيكي K19 را بنويسيد. اين اتم به چه يوني تبديل ميشود؟ آيا يون آن به آرايش هشتايي پايداري رسيده است يا خير؟

2. با توجه به آرايش هاي الكترونيكي اتم هاي زير به پرسش زير پاسخ دهيد.

A:(1s2,2s22p5)               B:(1s2,2s2,2p6,3s23p1)                      C:(1s2,2s2 2p6)

آ) چرا ملكول عنصر C تك اتمي است؟

ب) چه تغييري در آرايش الكتروني A وB سبب كاهش واكنش پذيري ميشود؟

پ) فرمول تركيبي A با B چيست؟

3. با توجه به آرايش الكتروني اتم هاي زير به پرسش پاسخ دهيد.

A:(1s2,2s22p5)         B:(1s2,2s2,2p6,3s2)               C:(1s2,2s2 2p6,3s23p6)

آ) كدام آرايش الكتروني مربوط اتم با واكنش پذيري بسيار كم است؟

ب) كدام آرايش الكتروني مربوط به اتم با واكنش پذيري زياد است؟

4. در هر يك از موارد زير، با ارائه ي دليل شعاع يون ها را با هم مقايسه كنيد.

A) 12Mg2+,13Al3+,11Na+

B: 9F-,17Cl-,52I-,35Br-

C: 9F-,852-

5. اگر عنصر 8A با عنصر 12B تركيب شود، چه نوع پيوندي بين آن ها برقرار ميشود؟ فرمول تركيب حامل را بنويسيد.

. عنصر X با کریپتون (54Xe) هم ردیف و با باریم (56Ba) هم گروه است.

آ) آرایش الکترونی عنصر X را بنویسید.

ب) فرمول ترکیب حاصل از واکنش فلوئور با عنصر X را بنویسید.

پ) یون پایدار X با کدام گاز نجیب هم الکترون است؟

7.اتم های 9F,8O,7N,6C را در نظر بگیرید. پیوند سدیم Na با کدام اتم فوق خصلت یونی بیشتری دارد؟ چرا؟

8. به موارد زیر پاسخ دهید.

آ) دو دلیل انجام واکنش بین فلز سدیم و گاز کلر و تولید سدیم کلرید را ذکر کنید. (17Cl,11Na).

ب) دو ویژگی سدیم کلرید جامع را بنویسید.

9. اگر اتم های عناصر 20Ca و 8O با یکدیگر واکنش دهند:

آ) با رسم آرایش الکترونی نمایش دهید، هر یک از این اتم ها چگونه به آرایش الکترونی هشتایی پایدار میرسند؟

ب) چه نوع پیوندی تشکیل می شود، فرمول شیمیایی ترکیب حاصل را بنویسید.

10. به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ)انرژی شبکه بلور CAO پسش تر است یا Mga؟ چرا؟

ب) چرا Mgo مذاب رسانای برق است؟

11. مفاهیم و واژه های زیر را تعریف کنید.

آ) انرژی شبکه ی بلور.

ب)واحد سلول بلور.

12. درستی یا نا درستی عبارتهای زیر را مشخص نموده، در صورت نا درست بودن علت را بنویسید.

آ)در بلور یونی یطور کلی نیروی جاذبه بین یون های با بار ناهمنام برابر با نیروی دافعه ی بین یون های با بار همنام است.

ب) یک نرکیب یونی از لحاظ الکتریکی خنثی است.

13. فرمول شیمیایی ترکیب های مقابل را بنویسید. 1. آهن (I )      کلرید  2. پتاسیم نیترات       3. کلسیم اکسید          4. سدیم سولفات       5. آمونیوم کلرید

14. نام شیمیایی ترکیب های زیر را بنویسید.

CUI-HClo4-Naclo-(NH4)2SO4-pbcl4-K2S-Fe2O3-CaCl2

15. اگر بدانبم فرمول نیترات (No3-­­­) فلز M به صورت M(No3)2 است، فرمول فسفات (Po43-) و هیدروکسید (Oh-) آن را بنویسید.

16. اگر سولفید (S2-) فلز M به صورت MS باشد، کلرات (Clo-3) و پراکسید (O22-) و نیترید (N3-) فلز M را بنویسید.

17. اگر عنصر 12M ، نیتریت (No-3)، سولفید (S2-)، اکسید (a2-) و کربنات (Co32-) تشکیل دهد. فرمول ترکیب های حامل چیست؟

18. درستی یا تادرستی عبارت زیر را با ارائه دلیل مشخص کنید.

ترکیب های یونی در حالت جامد رسانای خوب برق اند.

19. ویژگی مورد نظر را در موارد زیر با ارائه دلیل مقایسه کنید.

آ) Lif و Kf (نقطه ذوب)

ب) Al2o3 و Mgo (انرژی شبکه ی بلور)

بخش۴
تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

.1.ضمن تشکیل پیوند بین دواتم،معمولا کدام مورد روی نمی دهد؟
1)آزاد شدن مقداری انرژی          2)تاثیرهم زمان جاذبه دوهسته برالکترون مشترک
3)جفت شدن الکترون های منفرد دو اتم بایک دیگر   4)کاهش تراکم ابر الکترونی درمنطقه میان2هسته
2.طول پیوندCLــــH درمقایسه باطول پیوندBrــــH،......وانرژِی آن درمقایسه با انرژی پیوندBrـــH ........است.
1)کمتر-کمتر      2)بیشتر- بیشتر         3)کمتر- بیشتر      4)بیشتر- کمتر
3.چه ترکیب هایی دارای نقطه ذوب وجوش پایین هستند؟
1)ترکیب هایی که پیوندکووالانسی موجود در ساختارآن ها،ضعیف تر باشند.
2)ترکیب هایی که درساختار آنها،یونی وجود داردکه فاقد آرایش اوکته است.
3)ترکیب هایی که تعدادآنیون وکاتیون در ساختارآن،برابرنیست.
4)ترکیب هایی که ازمولکول های مجزا ازهم تشکیل شده اند.
4.کدام یک ازموارد زیر طول پیوندی بیشتری دارد؟
1)OـــC         2)Cــــ C         3)N ــــ C     4) Fــــ C
5.قطبیت پیوند بین اتم فلوئورباکدام عنصر کمتر است؟
1)اکسیژن        2)بور           3)کربن           4)نیتروژن
6.کدام گزینه از ویژگی های متان محسوب نمی شود؟
1)درمیدان الکتریکی جهت گیری نمی کند.     
2)پیوندکووالانسی موجوددرآن،ناقطبی درنظرگرفته می شود.     
3)نقطه ذوب وجوش پایینی دارند.
4)درگستره دمایی بزرگی به حالت مایع باقی می مانند.
7.کدام ویژگی درمورد آب ومتان یکسان یا نزدیک به هم هستند؟
1)عکس العمل درمیدان الکتریکی          2)نوعذرات تشکیل دهنده ی بلور
3)نقطه ذوب و جوش                         4)قطبیت پیوند
8.درمولکول حاصل ازترکیب اتم های6A و9B بایکدیگر،اتم A دارای چند پیوند کووالانسی است؟
1)1                          2)2                     3)3                           4)4
9.اتم x درـــXCl4،دارای جفت الکترون ناپیوندی نیست.این عنصر به کدام گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟
1)پنج             2)شش                     3)چهار                     4)سه
10تعداد الکترون های ناپیوندی لایه ظرفیت اتم ها،در کدام دو مولکول یکسان است؟(عدد اتمی کربن،نیتروژن،اکسیژن،فلوئوروفسفر به ترتیب15،9،8،7،6 است)
1)Co2,No2           2)NO2,OF2          3)COF2,OF2        4)POF3,PF3
11.به کدام یک ازفرمول های زیر،نمی توان فرمول تجربی گفت؟
1)CH4          2)HNO3               3)CH3COOH           4)KF
12.کدام مقایسه درمورد دی اتیل اترو1- بوتانول درست نیست؟
1)دی اتیل اتر خاصیت هوشبری دارد،اما1-بوتانول حلال لاک ناخن است.
2)فرمول مولکولی وجرم مولی آنها،دقیقا یکسان است.
3)نوع پیوندهای موجود درآنها،دقیقا یکسان است.
4)درما جوش1- بوتانول ،بیشتر شده است.
13.مولکول های CH2O،HCN،CO2،SO3،ازنظر کدام ویژگی،همگی مانند یکدیگراند؟
1)قطبی بودن    2)شمار پیوند 3)ساختارلوویس(هندسی)   4)شمارالکترون های ناپیوندی لایه ظرفیت
14.درمولکول XFn اگرXاتم 14Si باشد......
درجه اکسایش فسفر در کدام یک از ترکیب های زیر کمتر از بقیه است؟
Na3P(4    PCL3(3    P4O10(2    H3PO2(1
بالاترین عدد اکسایش گوگرد در ترکیب های ان برابر......وپایینترین ان برابر.....است؟
4)6+،6-    3)2+،6-    2)6+،2-    1)6+،2+
چهار عنصر با اعداد اتمی زیر موجودند. کدام یک درجه اکسایش بیشتری به بقیه میتوند داشته باشد؟
4)25    3)24    2)15    1)14
دراتم کدام عنصر در حالت برانگیخته تمام اوربیتال های لایه ی ظرفیت میتوانند پرباشند؟
4)کربن    3)بور    2)بریلیم    1)اکسیژن
کدام ترکیب زیر نمیتواند در پیوند داتیو شرکت کند؟
BF3(4    CH4(3    BeH2(2    H2O(1
قلمرو الکترونی به ناحیه ای در اطراف اتم مرکزی گفته میشود که........در انجا حضور دارند؟
4)یک جفت الکترون    3)الکترون هاصرف نظر از تعداد    2)جفت الکترون های پیوندی    1)الکترون های ناپیوندی
به زاویه ای که ......اتم متصل به هم میسازند زاویه پیوند می گویند این زاویه حداکثر....درجه است؟
سه-180    3)دو-180    2)سه-120    1)دو-120
ساده ترین فرمول که شامل نماد شیمیایی عنصرها همراه با زیروند هایی که کوچکترین نسبت صحیح اتم ها را مشخص می کند......نامیده می شود؟
4)ساختار لوویس    3)فرمول تجربی    2)فرمول ساختاری    1)فرمول مولکولی
به ترکیب هایی که فرمول......یکسان دارند اما فرمول......انها با یکدیگر تفاوت می کند ایزومر می گویند؟
4)تجربی-ساختاری    3)مولکولی-ساختاری    2)ساختاری-مولکولی    1)تجربی-مولکولینیروی جاذبه بین مولکولی در کدام ماده عمدتا از نوع جاذبه ی دوقطبی-دوقطبی دایمی است؟
ید(4    3)گوگرد دی اکسید    2)کربن تتراکلرید    1)کربن دی اکسید
درآمینیوم سولفات چند پیوند داتیووجود دارد؟

4)2    3)5    2)3    1)4
میزان نیروی لاندن بین مولکولهای کدام ماده بیشتر است؟
کربن تتراکلرید    نیتروژن    ید    نئون
    در کدام یک نیروی لاندن قویتر است؟
HF    HBr    HCI    HI
دمای زوب وجوش کدام یک از ترکیب های زیر بالاتر است؟
H2O    CCL4    KI    CH4
دمای ذوب کدام یک از جامدهای زیر کمتر از بقیه است؟
S8    NaCl    Si    Fe
کدام ترکیب ناقطبی ودارای دمای جوش بالاتر است؟
OF2    NF3    CF4    BF3
کدام یک از ترکیبهای زیر میتواند ترکیب مولکولی تشکیل دهد؟


هرسه    CBr4    CO2    P4


کدام جامد فاقد مولکولهای مجزا است وپیوند بین اتمها در آن منحصراً از نوع یونی است؟

سدیم هیدروکسید    امونیوم یدید    سیلیسیم دی اکسید    
پتاسیم برمید

عنصرA رسانای جریان برق نیست وبا کلر ترکیب به فرمول ACl2 را میدهد این عنصر کدام یک از عنصرهای زیر میتواند باشد؟

P
    Si
    S
    Mg

درمولکول حاصل از ترکیب اتمهایA6    و9B   بایکدیگر اتمA دارای چند پیوند کووالانسی است؟

4    3
    2
    1


کدام گزینه فرمول شیمیایی (دی نیتروژن تترا اکسید)را نشان میدهد؟


NO2    N2O5    N2O4    N2O3

کدام یک ساختمان چهار وجهی دارد؟


SCl2    

OF2    ـــ
AlCl4
    
CS2

شکل هندسی کدام مولکول زیر خطی است؟

BF3    NF3    OF2    BeF2
شکل هندسی کدام مولکول مسطح است؟
SiH4    CCl4    NH3    BF3
زاویه ی پیوندی در کدام یک از ترکیبات زیر حدود120درجه است؟
HCN    PH3    CO2    SO2بخش۵
تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

1.در بلورگرافیت که ساختارلایه ای دارد،درهرلایه،هراتم کربن با.....پیوندکووالانسی باآرایش...به..

اتم کربن دیگرمتصل شده است ولایه ها بوسیله نیروی....روی هم قرار دارد.

1)سه-مسطح مثلثی-سه-جاذبه قوی          2)چهار- شش گوشه ای—چهار—جاذبه قوی

3)سه-شش گوشه ای-چهار-بین مولکولی ضعیف     4)چهار-مسطح مثلثی-سه-بین مولکولی ضعیفی

2.کدام عبارت درمورد کربن نادرست است؟

1)تمایل عجیبی به تشکیل پیوندهای کووالانسی محکم با خودش دارد.

2)قادراست زنجیرهاوحلقه های کوچک وبزرگ بسیاری از اتم های کربن ایجاد کند.

3)پیوند های محکمی بانافلزهای دیگرتشکیل می دهد.

4)تمایل شدیدی برای تشکیل پیوندیونی با فلزها دارد.

3.طول پیوند دوگانهC=C درمولکول اتیلن،درمقایسه باطول پیوندیگانهCـــC درمولکول اتان....وانرژی آن در مقایسه با انرژِی پیوند یگانهCـــC درمولکول اتان....است.

1)بلندتر- بیشتر      2)بلندتر- کمتر       3)کوتاه تر- بیشتر          4)کوتاه تر- کمتر

4.کدام عبارت در مورد ترکیب آلی نادرست است؟

1)کربن عنصراصلی ومشترک درهمه آنهاست.    2)می توان آنهارانمونه ای ازترکیب کووالانسی دانست

3)ذره های سازنده ی این ترکیب هامولکول ها هستند.    4)تمایل چندانی به واکنش های شمیایی ندارند

5.کدام آلکان زیر دمای جوش بالاتری دارد؟

1)هپتان                2)پنتان              3)هگزان                     4)بوتان

6.کدام آلکان کمترین نقطه جوش وکدام آلکان کمترین نقطه ذوب را دارد؟

1)متان – متان       2)پروتان – پروتان      3)بوتان – متان     4)متان – پروتان

7.طول پیوند،واکنش پذیری وانرژی پیوندسه گانه بین دواتم کربن نسبت به پیوندیگانه بین دواتم کربن به ترتیب از راست به چپ چگونه است؟

1)کمتر-بیشتر-کمتر      2)بیشتر-کمتر-بیشتر    3)کمتر-بیشتر-بیشتر  4)بیشنر-کمتر-کمتر

8.ایزومرهای ساختاری به ترکیب هایی گفته میشودکه.......یکسان و......متفاوت دارند.

1)فرمول ساختاری- فرمول مولکولی            2)قرمول ساختاری- گروه عاملی

3)فرمول مولکولی- فرمول ساختاری            4)فرمول مولکولی- گروه عاملی  

9.فرمالدهید یامتانول کدام ترکیب زیر است؟

1)HCHO         2)CH3CHO      3)CHCL3         4)C2H5CHO

10.دی متیل اترواتانول در کدام مورد فرق دارند؟

1)فرمول مولکولی         2)جرم مولکولی      3)خواص شمیایی 4)تعداد پیوند کووالانسی

11.نام هیدروکربنC3H7ـــC(C2H5) به روش آیوپاک چیست؟

1)3،3-دی اتیل هگزان                               2)-3پروپیل-3-اتیل پنتان

   3)4،4-دی اتیل هگزان                             4)تری اتیل— پروپیل متان

12.اگردرمولکول متان،بجای اتم های هیدروژن،گروهای متیل قرارگیرند،کدام ماده حاصل می شود؟

1)2- متیل بوتان       2)2- متیل پروپان      3)2،2- دی متیل بوتان     4)2،2- دی متیل پروتان

13.فرمول مولکولی اتیل،متیل هگزان کدام است؟

1)C8H16              2)C8H18               3)C9H18             4)C9H20

14.کدام نام زیر درست نیست؟

1)2- اتیل پنتان       2)2و4- دی متیل پنتان    3)2،3- دی متیل بوتان   4)3-متیل هگزان

15.نام کدام ترکیب زیر درست است؟

1)2- اتیل بوتان   2)4و4-دی متیل پنتان     3)3-اتیل-2،2-دی متیل پنتان 4)3،2،3-تری متیل بوتان

16.انرژی پیوندFـــC وCـــC را بایکدیگر مقایسه کنید.کدام پیوند قطبی تر است؟

17.عدد اکسایش فسفر را تعیین کنید؟

18.کدام یک از یون های 24Cr3+و35Br- به آرایش اوکتت یا هشتایی رسیده است؟

19.نمک متبلور را تعریف کنید؟

20.گروه عاملی راتعرف کنید؟

16.FـــCانرژی پیوندC<ـــ Cانرژی پیوند،-ازنظر قطبی بودن:FـــC>CـــC.

17.     4P+10(-2)=0        P=5

18. 35Br- زیرا با گرفتن الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خود رسیده است.

19.نمک هایی هستند که یون های موجود در آن با مولکول های  آب پیوند داده و این مولکول ها را در شبکه بلورخود به دام انداخته است.

20.به اتم ها یامجموعه ای از اتم های به هم پیوسته گفته می شود که ترکیب دارای  آن،خواص  فیزیکی شمیایی ویژه ای دارند.

 

  تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

   • دانلود کتاب
  • چاقو