تاريخ : پنجشنبه نهم تیر ۱۳۹۰ | 12:47 | نویسنده : دبير شيمي ناحيه يك ساري

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


 ۱-    كداميك از موارد زيرمي توانند ، يكاي ظرفيت گرمائي باشند؟
الف-
j / c              ب- j / g c                 ج- j / k                  د- j / g k
1/ الف وب                2 / ج و د                    3 / الف و ج              4 / ب و د

۲- ظرفيت گرمائي ويژه ماده 
A از B
  بيشتر است.آيا ظرفيت گرمائي مولي آنها هم به همين صورت است؟
۳- براي اينكه يك مول آب ، يك درجه سلسيوس گرم شود،4/75 ژول لازم است.اگر دو مول آب 10 درجه گرم شود،چند ژول انرژي لازم است؟

۴- در دماهاي معمولي ظرفیت گرمائي ويژه كربن به شكل گرافيت برابر با
j / g c 72/0
مي باشد.هر گاه در اين شرايط 216 ژول گرما به 5 مول گرافيت داده شود،دماي آن چند درجه سلسيوس افزايش خواهد يافت؟(جرم مولي كربن = 12)

۵- به دو ظرف كه يكي حاوي يك ليتر وديگري دو ليتر آب دارد، به يك اندازه گرما مي دهيم،آيا هر دو به يك اندازه تغييردما ميدهند؟ يا يكي زودتر گرم مي شوند؟ چرا؟

۶- دانش آموزي 100 ميلي ليتر محلول 5/0 مولار
NaOH را با 100 ميلي ليتر 5/0 مولار  HCl در يك ليوان پلاستيكي مخلوط و مشاهده مي كند، دما به اندازه  T1   افزايش مي يابد.هر گاه اين آزمايش را با استفاده از 200 ميلي ليتر از همين محلولها تكرار كند، تغيير دما را  T2   اندازه گيري مي كند. با فرض اينكه هيچ گونه گرمائي از دست نرفته و يا توسط ليوان جذب نشده باشد، چه رابطه اي بين T1    و T2
    وجود دارد؟

۷- در واكنش
A2 + B2 " 2AB   اگر محتواي انرژي مواد اوليه و مواد حاصل به ترتيب برابر با E1  و E2  باشد، تغييرات انرژي سامانه به ازاي تشكيل هر مول AB
كدامست؟

۸-  واكنش
A(g) + B(g)  AB(g) "  در زير يك پيستون با فشار ثابت در دماي ثابت انجام مي شود و از اين راه 1000 كالري گرما آزاد مي كند و براي بالا بردن پيستون 1000 ژول كار انجام مي دهد. H  r
   واكنش كدامست
(
j 18/4 = 1cal
)
۹-در شرايط فشار ثابت، اگر سامانه روي محيط كار انجام دهد، چه رابطه اي بين
H r   وE r
    وجود دارد؟

۱۰- در ظرفي با پيستون روان و عايق بندي شده بدون مبادله گرمائي با محيط پيرامون، مقداري گاز متان سوزانده مي شود.
V   r   و E  r
   چقدر است؟
۱۱- فرآيند انجماد آب را در صفر درجه سلسيوس و فشار استاندارد در نظر بگيريد.علامت
q و E r
   در اين فرآيند به ترتيب چيست؟

۱۲- اگر حجم مولي آب و يخ به ترتيب 018/0 و 02/0 ليتر باشد و تبديل يك مول آب به يخ با توليد
kj6
گرما همراه باشد ، تغيير انرژي دروني جقدر است؟

۱۳- از سوختن 2/1 گرم منيزيم در گاز اكسيژن
kj 09/30
گرما آزاد مي شود.گرماي لازم براي واكنش تجزيه
3
MgO ---- 2Mg + O2
   بر حسب كيلوژول چقدر است؟
۱۴- با توجه به رابطه
kj / mol 286- = ( مايع H20  ) Hf
     ، گرماي تشكيل 36/0 گرم آب چه قدر است؟
۱۵- از سوختن يك مول گوگرد خالص در اكسيژن در حدود
kj  296
گرما آزاد مي شود.از سوختن 1 گرم گوگرد كه 64% خالص است.چند كيلوژول گرما آزاد مي شود؟

۱۶- آزمايش نشان ميدهد وقتي 27/3 گرم فلز روي را در محلول هيدروكلريك اسيد حل مي كنيم،7/7 كيلوژول گرما در شرايط آزمايش آزاد مي شود.
H  r
  اين واكنش چقدر است؟
۱۷- با توجه به واكنش 
CH4 + 2O2  ----  CO2 + 2H20 + 800 kj
از سوختن يك ليتر گاز متان چند كيلوژول گرما آزاد مي شود؟

۱۸- با توجه به آنتا لپي واكنشهاي 1و2 آنتالپي واكنش 3 كدامست؟
1/
N2(g) + 3H2(g)  ----- 2NH3(g)                                   r H = -92/2kj


2/ 4
NH3(g) + 5O2(g) ---- 4NO(g) + 6H2O(l)                  r H = -1169/2kj

3/ 2
N2(g) + 6H2(g) + 5O2 (g) ----- 4NO (g) + 6H20(l)     r H = ?

 

 
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

24-      آ ) برای افزایش دمای  124 g ضد یخ ( C2H6O2 ) از دمای  25 0C به دمای  40 0C چند ژول گرما لازم است؟

ب) ظرفیت گرمایی مولی  C2H6O2 را بدست آورید.  ( 1molC2H6O2 = 62 g )

(  = 2/39 J.g-1 . 0C-1ظرفیت گرمایی ویژه  C2H6O2

 

۲-      H ∆ واکنش زیر را با توجه به اطلاعات داده شده به دست آورید.

2 NH3(g) + 3Cl2(g) à N2(g) + 6HCl(g)         ∆ H=?

   متوسط آنتالپی پیوند 

  Kj. Mol-1     

N2             

944           

Cl – Cl                   

242           

N – H                   

388           

H – Cl         

431           

25-      با توجه به معادله ی واکنش های داده شده دلیل هر مورد را بنویسید.

آ ) کدام واکنش فقط در دمای بالاتر از دمای اتاق خود به خود انجام می شود؟

ب) ∆G کدام واکنش مثبت است؟

1) C6H6(L) + 7/5 O2(g) à 6CO2(g) + 3H2O (g)    ∆H0= -3135 Kj.mol-1

2) H2O(g) + 0/5 O2(g)  à H2O2 (g)                     ∆H0=+105/7 Kj.mol-1

3) HgO (s) à Hg (L) + 0/5 O2 (g)                         ∆H0=+90/7 Kj.mol-1

  26-      پاسخ هر مورد را بنویسید.

آ ) کدام خاصیت (های) ترمودینامیکی داده شده شدتی است؟ ( ظرفیت گرمایی – دما – چگالی )

ب) از کدام گرماسنج برای اندازه گیری گرمای سوختن یک ماده استفاده می شود؟ ( لیوانی – بمبی)

27-      واکنش های زیر در سیلندری با یک پیستون متحرک ( در فشار ثابت) انجام می گیرد.

1)2C2H6(g) + 7 O2(g) à 4CO2(g) + 6 H2O(g)  +  q

2)CO (g) + 2H2(g) à CH3OH (g) +  q                    

            آ ) علامت  ∆V  را در هر واکنش بنویسید.

           ب) در کدام واکنش محیط روی سامانه کار انجام داده است؟

           پ) گرمای مبادله شده در این واکنش ها با چه نمادی نشان داده می شود؟

           ت) علامت  ∆E  را با نوشتن دلیل برای واکنش (1) تعیین کنید.  

               - گرماي حاصل از فرايندهاي فيزيكي و شيميايي را معمولاً در چه شرايطي اندازه مي گيرند و اين مقدار گرما را در مورد هر واكنش شيميايي چه مي نامند ؟

28-  واكنشي در دماي ˚C 25 غيرخودبخودي ولي در دماي ˚C 975  خودبخودي است . علامت ∆H  و ∆S  اين واكنش را با ذكر دليل مشخص كنيد .

29- 50 گرم از فلز فرضي X  به مقدار J260 انرژي نياز دارد تا دمايش به اندازه ˚C 4 افزايش پيدا كند . ظرفيت گرمايي ويژه فلز X چقدر است ؟

30- با استفاده از آنتالپي هاي تشكيل استاندارد ، ˚ ∆H  واكنش زير را محاسبه كنيد .

         CO2       CO       Fe2O3                       ماده                        Fe2O3(s) + 3CO(g) 2Fe(s) + 3CO2(g)

       5/393-     5/110-     2/822-     kJ.mol-1  تشكيل∆H˚


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 

31- باتوجه به داده هاي زير گرماي واكنش PCl3(l) + Cl2(g) PCl5(s)  را محاسبه كنيد :

P4(s) + 6Cl2(g) 4PCl3(l)                  ∆H1 = - 1280 kJ

P4(s) + 10Cl2(g) 4PCl5(s)                             ∆H2 = - 1776 kJ

 

32- گرماي مولي سوختن الكل معمولي (C2H5OH)  در شرايط آزمايشگاه برابر 1235 – كيلوژول بر مول است . براي گرم كردن 500 گرم آب با دماي ˚C20 به ˚C70 بايستي چند گرم از اين الكل سوخته شود در صورتي كه فقط 85 % از گرماي سوختن الكل صرف گرم كردن آب شود و مابقي تلف گردد؟ (گرماي ويژه آب برابر Jg-1˚C-1 18/4 مي باشد .)                                   1 H =   و   12 C =  و  16 O =

33- يك فنجان چاي چند ژول انرژي بايد از دست بدهد تا دماي آن از ˚C 60 به دماي بدن ˚C 37 كاهش يابد ؟ (فرض كنيد كه فنجان mL 250  چايي دارد . چگالي چاي را g  / mL 1 فرض كرده و گرماي ويژه چاي همان گرماي ويژه آب است . )

34- با استفاده از آنتالپي پيوندها مقدار ∆H  واكنش زير را محاسبه كنيد .

     H Cl     N    Cl Cl      N H   پيوند               2NH3(g) + 3Cl2(g) N2(g) + 6HCl(g) 

          431          941           243           389     kJ.mol-1  پيوند∆H˚

35- هنگاميكه يك مول متان (CH4) در فشار ثابت مي سوزد 890 كيلو ژول گرما آزاد مي شود :

الف) اين مقدار گرما چه ناميده مي شود ؟    ∆E  يا  ∆H  ؟                                    1 H =   و   12 C = 

ب) گرماي حاصل از سوختن 4 گرم متان در فشار ثابت را محاسبه كنيد .

36- دريك فرايند شيميايي انرژي دروني فراورده ها J 800 كمتر از انرژي دروني واكنش دهنده ها مي ياشد .

الف) فرايند فوق گرماگير است يا گرماده ؟

ب) علامت تغيير انرژي دروني را تعيين كنيد .

37- واكنش سوختن گاز بوتان :                                         2C4H10(g) + 13O2(g) 8CO2(g) + 10H2O(g)   

در ظرفي با پيستون قابل حركت انجام مي شود :

الف) با انجام واكنش پيستون چه تغييري مي كند ؟ چرا ؟

ب) با انجام واكنش سامانه روي محيط كار انجام مي دهد يا محيط روي سامانه ؟

پ) علامت كار در اين واكنش چيست ؟

ت) اگر واكنش در ظرف بسته انجام شود تغيير انرژي دروني به چه صورتي خواهد بود ؟ آيا باز هم كار انجام مي شود ؟

38- با در دست داشتن معادله هاي زير :

FeO(s) + H2(g) Fe(s) + H2O(g)               ∆H1 = -24/7  kJ

3FeO(s) + O2(g) Fe3O4(s)                              ∆H2 = -317/6  kJ

H2(g) + O2(g) H2O(g)                                  ∆H3 = -241/8  kJ

مقدار  ∆H  واكنش : 3Fe(s) + 4H2O(g) Fe3O4(s) + 4H2(g)   را محاسبه كنيد .

گرافيت

الماس

گرافيت

 

39- با استفاده از داده هاي زير آنتالپي واكنش تبديل گرافيت به الماس را حساب كنيد .

C           + O2(g) CO 2(g)               ∆H = - 394  kJ

الماس

 

C           + O2(g) CO 2(g)               ∆H = - 396  kJ

C            C                                                 ∆H =  ?       kJ

40- آيا واكنش هاي زير برگشت پذيرند يا نه ؟ چرا ؟

(الف COCl2(g)  CO(g) + Cl2(g)    ,       ∆H > 0            

 (ب 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) + Q          


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

41- به موارد زير پاسخ دهيد :

الف) هرگاه بخواهيم دماي g 350  آب را از ˚C 25 به ˚C 3 كاهش دهيم چقدر گرما بايد از آن بگيريم ؟

ب) اگر براي افزايش دماي سرب به جرم 38 گرم به اندازه ي ˚C 5 به J 48 گرما نياز باشد ظرفيت گرمايي ويژه و ظرفيت گرمايي مولي سرب را محاسبه كنيد .

     جرم مولي  207 Pb =                 -1 J.g-1.˚C  184/4  = ظرفيت گرمايي ويژه ي آب در حالت مايع

42- به سوالات خواسته شده پاسخ دهيد :

الف) واكنش سوختن متان در سامانه اي انجام مي گيرد كه در آن تغيير حجم مشاهده نمي شود در اين سامانه مقدار ∆E از چه رابطه اي بدست مي آيد ؟ توصيح دهيد .                                     CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g)   

 

ب) واكنش تهيه ي آمونياك در سامانه اي انجام مي گيرد كه حجم سامانه كاهش مي يابد . N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)

1) در مورد علامت كار (W)  بحث كنيد .

2) اگر اين واكنش در فشار انجام گيرد و علامت < 0 ∆E  باشد مقدار ∆H اين واكنش از چه رابطه اي بدست مي آيد و در باره ي علامت ∆H توضيح دهيد .

43- آ) در واكنش هايي كه هميشه خود بخودي هستند علامت  ∆H  و ∆S  چگونه است ؟

ب) در واكنش 2H2(g) + O2(g) H2O(g) + q   كه يك واكنش خودبخودي است عامل مساعد و مخالف خودبخودي بودن واكنش كدام است ؟ چرا ؟

44- آيا واكنش سوختن اتانول خودبخودي است يا نه ؟ چرا ؟         C2H5OH(l) + 3O2(g) 2CO2(g) + 3H2O(g)

45-  چرا نمي توان گرماي بسياري از واكنش هاي شيميايي را به طور مستقيم تعيين كرد ؟

46- آنتالپي فرايندهاي دو واكنش به صورت زير است . آنتالپي واكنش سوم را محاسبه كنيد .

(الف 3H2(g) + N2(g) 2NH3(g)                    ∆H1 = - 92/2  kJ

 (ب N2H4(g) + H2(g) 2NH3(g)                   ∆H2 = 187/6 kJ 

2H2(g) N2(g) + N2H4(g)                       ∆H3 =  ?       kJ

 
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

آزمون شیمی3 – بخش2- اسفند1389

 

1- باتوجه به جدول داده شده آنتالپي واكنش زير را محاسبه كنيد و گرماده يا گرماگير بودن آن را تعيين كنيد .

H H

N H

N N

N N

ماده

435

391

160

945

آنتالپي پيوند kJ / mol

 

 

                           H                    H

N2(g) + 2H2           N – N

                           H                   H

 

   …………………………………………………………………………………………………

 

2- درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را با بيان علت مشخص كنيد:

الف) اگر بنزين در موتور خودرو بسوزد همه ي  ∆H  به صورت كار مكانيكي ظاهر مي شود .

ب) دماي شعله ي اتين از دماي شعله ي اتان كمتر است .

پ) آنتالپي ذوب مواد از آنتالپي تبخير آن ها كمتر است .

…………………………………………………………………………………………………..

 

3- با ذكر دليل بيان كنيد تغيير آنتالپي كدام فرايند زير ، برابر با آنتالپي تشكيل NH3 است ؟

    N2H4(g) + N2(g) NH3(g) 

  (ب N2(g) + H2(g) NH3(g) 

  (جN2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)

.....................................................................................................................................................

 

 

4- واكنش كلي تبديل شن « SiO2 » به سيليسيم خالص « Si » مطابق زير است :

SiO2(s) + 2C(s) + 2Cl2(g) + 2Mg(s)  Si(s) + 2MgCl2(s) +  2CO(g)

∆H اين واكنش را با استفاده از داده هاي زير حساب كنيد .

 (آ  SiO2(s) + 2C(s) Si(s) + 2CO(g)                ∆H1 = + 690

     SiCl4(g) Si(s) + 2Cl2(g)                          ∆H2 = + 657 kJ

    SiCl4(g) + 2Mg(s) 2MgCl2(s) + Si(g)       ∆H3 = + 625 kJ

......................................................................................................................................................

 

5- آيا واكنش سوختن اتانول خودبخودي است يا نه ؟ چرا ؟         C2H5OH(l) + 3O2(g) 2CO2(g) + 3H2O(g)

 

..............................................................................................

 

6-  چرا نمي توان گرماي بسياري از واكنش هاي شيميايي را به طور مستقيم تعيين كرد ؟

- به سوالات خواسته شده پاسخ دهيد :
الف) واكنش سوختن متان در سامانه اي انجام مي گيرد كه در آن تغيير حجم مشاهده نمي شود در اين سامانه مقدار ∆E از چه رابطه اي بدست مي آيد ؟ توصيح دهيد .                                     CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)   

ب) واكنش تهيه ي آمونياك در سامانه اي انجام مي گيرد كه حجم سامانه كاهش مي يابد . N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
1) در مورد علامت كار (W)  بحث كنيد .
2) اگر اين واكنش در فشار انجام گيرد و علامت < 0 ∆E  باشد مقدار ∆H اين واكنش از چه رابطه اي بدست مي آيد و در باره ي علامت ∆H توضيح دهيد .

....................................................................................................................................................................................
8- فرق دما و گرما  را ذکر کنید                                                                                         ... ..............................................................................................................................................................................                    
9- مقداری آب داغ راداخل لیوانی ریخته ودر اتاق قرار میدهیم
                   
انتقال گرما به کدام جهت است واین انتقال تا چه زمانی ادامه دارد
نمودار انرژی را برای این سامانه رسم کنید
……………………………………………………………………………………………………………
10- تعریف کنید

قانون اول ترمودینامیک -   حالت استاندارد ترمودینامیکی -   قانون هس -  آنتالپی استاندارد تبخیر     

…..…………………………………………………………………………………………………………………..
11- کامل کنید
آنتروپی یک سامانه ........ طی یک فرایند خودبخودی افزایش مییابد
مقدار آنتروپی یک سامانه در .......... برابر صفر است
باگرما سنج ......... میتوان تغییرات آنتالپی واکنش را تعیین کرد
از دو دگر شکل کربن ......... به عنوان  حالت استاندارد انتخاب شده است  • دانلود کتاب
  • چاقو